Un any als boscos

Henry David Thoreau
Quan tenia 28 anys, Henry David Thoreau va construir una cabana al costat del llac Walden. Volia demostrar que era possible viure de manera autosuficient, senzilla i en contacte amb la natura. D'aquella experiencia va néixer Walden o la vida ais boscos, un d|els textos germináis del conservadonisme. Walden és el relat d'aquesta estada al cor d'un bosc, del pas de les estacions, de la transformado de la natura ¡ de l'evo lució del seu pensament. Un any ais hoscos presenta, il-lustrats, fragments de Walden, i condensa l'experiència d'aqu els dos anys en un de sol.
Llibre
Fons general
Planta 1 - Sala Infantil
Ficció
Conte
agost, 2018
De 7 a 8 anys