L'Escola es fa una selfie : materials audiovisuals perquè siguin els alumnes qui repensin l'educació

Ramon Breu
El cinema des del seu naixement sempre ha pretès erigir-se en una situació pedagògica. Ens mostra el món, ens l’apropa, ens aproxima als rostres, als carrers i als paisatges, a les emocions humanes en totes les seves dimensions. Però aquest treball és més modest, perquè es circumscriu a com s’han filmat i interpretat les aules des de la pantalla, L’escola ha estat representada per la cultura audiovisual en molts films, des de perspectives estètiques i ideològiques molt diferents. A la majoria d’aquestes pel·lícules que pretenen reflectir un determinat tipus de societat, la presència del factor educatiu és gairebé inevitables per la seva rellevància social i emocional. Una de las grandeses del cinema és que nosaltres el mirem, però ell ens torna la mirada. I també mira l’educació, segurament no amb la intensitat i importància que caldria, degut a la transcendència que la dimensió educativa té per al nostre món. Malgrat el lloc destacat que l’escola té en la vida social i individual, en general està representada indirectament, és a dir, com a escenari de la memòria o bé com a instrument narratiu que al·ludeix a conflictes o situacions que sobrepassen el seu àmbit. L’escola com a microcosmos social permet expressar les tensions i les contradiccions que es produeixen en la societat on s’inscriu. La proposta del nostre treball consisteix en desplegar, al llarg de dos cursos, 3r i 4t d’ESO, un conjunt d’activitats de reflexió i de debat sobre l’educació, els seus problemes, els seus reptes, les seves perspectives, les seves formes de resolució de conflictes o el seu bagatge del passat on els nois i noies tinguin la veu cantant i on el fil conductor sigui l’educació audiovisual. Estem convençuts que, a més, dinàmiques com les que proposem poden empoderar els nois i noies per interpretar, per comprendre millor el seu lloc en el procés educatiu, i el que és més important, per ajudar-los a madurar i a fer-los més responsables. Per altra banda, tal com farem a l’Escola Solc, recomanem que aquest procés vagi paral·lel al projecte Tutoria entre companys o Tutoria entre igual, en què els nois i noies assumeixen la responsabilitat de ser tutors i tutores de companys i companyes de 1r i 2n d’ESO.
Llibre
Fons general
Planta 3 - Fons General
No Ficció
Coneixements
agost, 2018
Adult